ප්‍රමිලා

ප්‍රමිලා

වත්සුකී කරුණානායක

මසැසට දුරින් උන්නත්
මනැස් මතුපිට
රෑ දාවලක් නැතුව පෙණුනා

මුවින් නොබිණූවත්
නෙතින් සඟවනු නොහැකි
කතා අපමණ තිබුණා

සක්මන් මළුව කෙළවර
නඳුන් තුරු විටප යට
ගිළිහී වැටුණු පිච්ච මල් තැලුණා

සීතා වරම කිසි දින උරුම නොවුණා
ගිනි සිසිල නොලැබුවෙන් ප්‍රමිලා

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *