කල්ප රාජපක්ෂ

සන්සුන්ව (පැබ්ලෝ නෙරුඩා)

පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂKeeping Quiet – පැබ්ලෝ නෙරුඩා දැන්,මම දොළහට ගනිමිඅපිනිහඬ වෙමු එකම එක වතාවක් මේ මිහිතලය මතයම් බසකින් කරන…

පැරදවිය නොහැකි ඒ වදන් පෙළ

පැරදවිය නොහැකි ඒ වදන් පෙළ  බර්ටෝල්ට් බ්‍රෙෂ්ට් (The Unconquerable Inscription)  පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ ඒ මහා සංග්‍රාම කාලයේ ඉතාලියේ  සැන් කාලෝහි…

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳ ආවර්ජනයක්

• ප්‍රභාත් පට්නායික් (ජවහල්ලාල් නේරු විශ්වවිද්‍යාලය, ඉන්දියාව)• පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ (පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය) “ආදර්ශ” සුබසාධන රාජ්‍යයක් වීමේ සිට දකුණු ආසියාවේ…

මම ඔබේ නිසල බවට ආශක්තමි – [පැබ්ලෝ නෙරූඩා]

I Like You to be Still – Pablo Nerudaපරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ මම ඔබේ නිසල බවට ආශාක්තමි ඔබ මෙහි නොසිටින…

ඔබේ දෑත් (පැබ්ලෝ නෙරූඩා)

පැබ්ලෝ නෙරූඩාපරිවර්තනය: කල්ප රාජපක්ෂ ඔබේ දෑත්නැගෙන විට මා වෙත, ආදරිය,ඒ පියාසැරියෙන් ඒවා මා වෙත ගෙන ආවේ මොනවාද?හදිසියේ මගේ තොල් මතඒ…

ඔබේ දෑත් (නෙරූඩා)

පැබ්ලෝ නෙරූඩා පරිවර්තනය – කල්ප රාජපක්ෂ ඔබේ දෑත්නැගෙන විට මා වෙත, ආදරිය,ඒ පියාසැරියෙන් ඒවා මා වෙත ගෙන ආවේ මොනවාද?හදිසියේ මගේ…