හිනිඳුම සුනිල් සෙනෙවි

ආත්ම පරීක්ෂණයට ආරාධනයක් නොහොත් දිනපතා ඇනෙන දෙහි කටුවක්: ‘විශ්වවිද්‍යාලය යනු කුමක් ද?’

මහාචාර්ය හිනිඳුම සුනිල් සෙනෙවි සරසවි ගුරුන් දැනගත යුතු සිය ආයතනික අතීතය සහ  සිය භූමිකාවේ අයම විතර, සරසවිවල කලාව නමින් වෙස්…

රැලිති ගැන, අවිරාම සුධීමතෙකු ගැන චූල කතාවක් 

හිනිඳුම සුනිල් සෙනෙවි ආචාර්‍ය ආරියවංශ රණවීරගේ නව කවි සංගෘහිතය, රැලිති රාජ්‍ය සම්මාන උළෙලේ අවසන් වටයට පැමිණ ඇත. මේ ඒ නිසා…