නිම්මි නාලිකා මැණිකේ

මරණයට ‘Yes’ කීමක් සාහිත්‍ය තුළ තියනවා -ආචාර්ය නිම්මි නාලිකා මැණිකේ-

සංවාද සටහන – අකලංක ගුණතිලක යථාර්තය සහ අපට වෙච්ච දේ අතර ඇතිවන ගැටීමෙන් ඇතිවන පැල්මෙන් කිසියම් දෙයක් මතුවෙනව. ඒ පැල්ම…

“ඔබ මට ආදරේ නම් මට ඇත්ත කියන්න…!”

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යාර්ථීන්ගේ දැනුම, ආකල්ප හා නව ඥානගවේෂණ ධාරිතාව පුළුල් කිරීම  අරමුණු කරගනිමින් විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත්‍ර පීඨ ශිෂ්‍ය උපදේශක එකමුතුව සංවිධානය…