ඇන්ටික් කඩයක මරණයක්

උමං කෙළවර කුණාටු එළියට අසුවෙමු: ඇන්ටික් කඩයක මරණයක්

ඩිල්ශානි චතුරිකා දාබරේ ජීවිතයේ කරදරකාරී අසීරු අවස්ථාවලදි, බලාපොරොත්තු නැත්තටම නැති වුණු කාලවලදි පවා අදුරු උමංවල යන අපිට උමං කෙළවරෙන් එක…