අතුලසිරි සමරකෝන්

අදහස් ගැටීම සදහා ඉඩදෙමු! (ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන්)

ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් ශිෂ්‍යයන් හෝ පාලකයන් අදහස් මර්දනය කරනවා නම් එතැන සරසවියක් පැවතිය නොහැක… පොදුවේ මෙරට විශ්වවිද්‍යාල තුළ අදහස් ප්‍රකාශනයේ…

රාජ්‍යය බලය සහ පක්ෂ බලය‌ (අතුලසිරි සමරකෝන්)

ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් මෙරට වාමාංශික පක්ෂ ඉතා භයානක ලෙස අභ්‍යන්තරික ආගමික වාදයකට හුරුවී වන්දනීය නායකත්වයක් වටා ගොනුවී පරම සත්‍යයක‌ පැවැත්ම…

“කිසිවෙකුට දුෂ්කර ජීවිතයක් අවශ්‍ය නැත” -අතුලසිරි සමරකෝන්-

ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් අරගලය යනු කුමක්ද‌ යන්න නිශ්චිතව‌ අර්ථ‌ දක්වා ගැනීමට නොහැකිවූ වසරක් නැවත ගෙවී ගොස් ඇත. නව වසර තුළද…

ව්‍යවස්ථාව යනු මෝඩ ලියවිල්ලක් (ද)?

ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් බලයට ඒමට පෙර රනිල් අරගලයට දරදිය ඇද්දේ⁣ය. රාජ්‍ය නොවන ආයතන ශක්තිමත් කළේය. ස්වාධිපත්‍යට එරෙහිව ගෝලීය බලයට සහ…