සංචාර

මාළු ප්‍රේමීනි, දිවට වෙඩි තියාගනු මැන..!!

කේ. සංජීව පහුගිය දවස් දෙකක් ගාල්ල මාතර ගියා. හයිවේ ගිහිං ගාල්ලෙන් මතුවුණාට පස්සේ මඟ දිගට ඕසෙට මාළු. බලයෝ කෙළවල්ලෝ හුරුල්ලෝ…

පක්ෂීන්ගෙන් දිස්වන නිල් – තැඹිලි අනුපූරක

නීතීඥ ජගත් ගුණවර්ධන මූලික වර්ණ (primary colours) ලෙස සැලකෙන රතු, නිල් සහ කහ යන වර්ණ තුනෙන් දෙකක මිශ්‍රණය සහ ඉතිරි…