සංචාර

“මම මගේ සිහිනය තුළම ඉන්නව කියලයි මට හිතෙන්නෙ” (දොන් මායා)

මම මගේ සිහිනය තුළම ඉන්නව කියලයි මට හිතෙන්නෙ. කරන වැඩේ නේද සිහිනය කියලත් වෙලාවකට හිතෙනවා. සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු, අරගලකරුවෙකු ලෙස සිහිනය…

මාළු ප්‍රේමීනි, දිවට වෙඩි තියාගනු මැන..!!

කේ. සංජීව පහුගිය දවස් දෙකක් ගාල්ල මාතර ගියා. හයිවේ ගිහිං ගාල්ලෙන් මතුවුණාට පස්සේ මඟ දිගට ඕසෙට මාළු. බලයෝ කෙළවල්ලෝ හුරුල්ලෝ…

පක්ෂීන්ගෙන් දිස්වන නිල් – තැඹිලි අනුපූරක

නීතීඥ ජගත් ගුණවර්ධන මූලික වර්ණ (primary colours) ලෙස සැලකෙන රතු, නිල් සහ කහ යන වර්ණ තුනෙන් දෙකක මිශ්‍රණය සහ ඉතිරි…