ඉතිහාසය

මහනුවර පැරැණිතම පුස්තකාලය – The oldest library in Kandy

සම්පත් බණ්ඩාර මහනුවර, ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට ඇති අඩක් ගොඩබිමේද, අඩක් ජලයේ ද පිහිටන සේ නිමවා ඇති උල්පැන්ගේ නමින් හදුන්වන…