ඉතිහාසය

බෝධිසත්ත්වයානයේ ඉතිහාසය හා අවලෝකිතේෂ්වර සංකල්පය. (මහාචාර්ය සරත් චන්ද්‍රජීව)

මහාචාර්ය සරත් චන්ද්‍රජීව ලංකාවද සේද මාවතේ නාවුක මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස අවලෝකිතේෂ්වර වන්දනාවට නිජබිමක් වූ බව සිතිය හැකිය. අවලෝකිතේෂ්වර ගුනකරන්ද ව්‍යුහසූත්‍රයේ අවලෝකිතේෂ්වරට…

මහනුවර පැරැණිතම පුස්තකාලය – The oldest library in Kandy

සම්පත් බණ්ඩාර මහනුවර, ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ඉදිරිපිට ඇති අඩක් ගොඩබිමේද, අඩක් ජලයේ ද පිහිටන සේ නිමවා ඇති උල්පැන්ගේ නමින් හදුන්වන…