පාර්ලිමේන්තු ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට, වර්තමාන බහුවිධ අර්බුද සහ විනාශයන්ට මුහුණ දීමට නොහැකිය (ස්ලැවොජ් ජිජැක්)

පාර්ලිමේන්තු ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට, වර්තමාන බහුවිධ අර්බුද සහ විනාශයන්ට මුහුණ දීමට නොහැකිය  (ස්ලැවොජ් ජිජැක්)

“පාර්ලිමේන්තු ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට, වර්තමාන බහුවිධ අර්බුද සහ විනාශයන්ට මුහුණ දීමට නොහැකිය.” – ස්ලැවොජ් ජිජැක් –

“What is becoming more obvious is the inability of the parliamentary liberal democracy to cope with today’s multiple crises and apocalyptic prospects.” – Slavoj Žižek –

Slavoj Žižek — Democracy: Is This The End?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *