සුනිල් පෙරේරා

සරල ප්‍රබෝධයේ වීරයා, ජිප්සීස් සුනිල් හා 1983 සංස්කෘතික විප්ලවය

ජිප්සීස් සංගීතයේ සතුට 1990 මුල අපි 88/89 මහ භීෂණයේ දී සමුල ඝාතනය වූ ගම්මාන හා මළවුන්ගේ තොරතුරු රැස් කරමින් සිටියෙමු.…