සංස්කෘත

සකුවෙන් බිඳී ආ වදනින් මත්ව; ත්‍රිවේණි සංගමම්

දර්පනා විමලකුමාර ගංගා යමුනා සහ සරස්වතී ගංඟා හමුවන තැන අසිරිමත් ත්‍රිවේණි සංගමම් බිහිවෙන බව ඇය පවසයි.  කවියේ බස ගංගාවටද ,…

තමසෝ මා ජ්‍යෝතිර්ගමය

ඉසුරු උපනාද මේ වාක්‍ය අරගෙන තියෙන්නේ බෘහදාරණ්‍යක උපනිෂදයේ 1.3.28වැනි කොටසේ තියෙන උදෘත මන්ත්‍රයකින්. ඒ සම්පූර්ණ මන්ත්‍රය ආදිශංකරාචාර්යයන්ගේ අදහස අනුව යජුර්මන්ත්‍රයක්.…