දේශපාලන පක්ෂ

“දැන් අපට ඇත්තේ විශ්වීයත්වය මත පදනම් වූ මාවතයි” -නිර්මාල් දේවසිරි-

නිර්මාල් දේවසිරි ජාතික ජනබලවේගය – Reform or Revolution? No revolution please!!! ලංකාවේ දේශපාලනය තුළ සාමූහික යහපත උදාකරගැනීම සඳහා ඓතිහාසික වශයෙන්…