තීරු ලිපි

මී පුප් සේ රස ‘හෑල්ල’

කේ.ඩී. දර්ශන “තිත්ත ම තිත්ත කසායටත් සීනි මී පැණි අවශ්‍ය වන්නා සේ යකඩම යකඩ තැපැල් පෙට්ටියටත් මී පැණි පටල පිටින්…