ආලෝක තරණය

ආලෝක තරණය (01) – මිත්‍යාවෙන් විද්‍යාවට

සාලිය ඉඳුරුවිතාන දෛවයට, කර්මයට සහ ආගමික මිත්‍යාවන්ට අභියෝග කර ජීවිතය හා ලෝකය ජයගත් ධෛර්යවන්ත විශිෂ්ට මිනිසා “සඳ නැති රැයක නිර්මල…