ඡායාරූප

ඇතුළතින් ම පිපිරවීම සඳහා; ‘තේ කහට’

කේ.ඩී. දර්ශන තේ වගාව වැවිලි බෝගයක් විදියට ලංකාවට හඳුන්වා දීල මේ වන විට අවුරුදු 154ක් ගතවෙලා. 1867 ලූල්කඳුර වතුයායෙන් ආර්ථික…