ප්‍රංශ විප්ලවය

පාන් මාරී

නෙතුනි බටදූවආරච්චි ආර්ථික අර්බුදයකින් අන්තෙටම වැටිලා ඉන්න රටක කළුවරේ ඉන්න මට කෙනෙක් මතක් වෙනවා. එයා මාරී. මාලිගාවෙන් මෙහා ලෝකේ ගැන…

මහජන කවුන්සලය හා එහි ඉතිහාසය ගැන

මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ “ජනතාවගේ තර්කය වන්නේ, සටන් කරමු, පැරදුනොත් ආයෙත් සටන් කරමු…… ජයග්‍රහණය දක්වාම.” -මා ඕ සේතුං- (“Cast Away illusions,…