නාට්‍ය

නාට්‍ය නිෂ්පාදනයක දේපළ අයිතිය

ධනංජය කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකාවේ නාට්‍ය කලාව තුළ ඇති තවත් පැහැදිලි කර ගත යුතු විනය ශික්ෂණය, වෘත්තීය සහ දේපළ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ…

නාට්‍ය සංස්කරණවේදියාගේ භූමිකාව

ධනංජය කරුණාරත්න නාට්‍ය සංස්කරණවේදියා විසින් පිටපතේ ඇති විවිධාකාර ප්‍රශ්න අර්බුද ගැටලු පෙන්වා දෙන අතර එහෙත් ඒවාට ගත යුතු විසදුම කුමක්දැයි…

“අයියා මළෝ” ; සමකාලීන සමාජ මොහොත ප්‍රකාශ කරන්නට ප්‍රහසනය තරම් මාර්ගයක් තවත් කොහි ද?

සඳුන් ප්‍රියංකර විතානගේ කායිකවත් මානසිකවත් අතිශය ජරපත්ව හිඳිමින් බල තෘෂ්ණාවේ ගිලෙන මහින්ද රාජපක්ෂ නම් දේශපාලන චරිතය සිහිපත්ව ය, සදය සිනා…